logo
logo bip

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 

1.                  Administratorem  danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą przy Al. Reymonta 32, 62-200 Gniezno.

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail pzd@powiat-gniezno.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

2.                  Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprze e-mail: rodo.pzd@powiat-gniezno.pl.

3.                  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody. 

4.                  W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających

z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechne obowiązującego prawa,

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatowym Zarządem Dróg przetwarzają dane osobowe.

5.                  Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

6.                  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/pana danych oraz z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, Realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych,a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji: usunięcie danych jest niemożliwe z uwagi na konieczność wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych.

7.                  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.