logo
logo bip
Pozostałe informacje publiczne

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2162P WITKOWO – MALENIN – DOFINANSOWANIE Z DUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2162P WITKOWO – MALENIN – DOFINANSOWANIE Z DUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Informacja o inwestycji

Pojazdy nienormatywne

Zezwolenia kat. I na przejazdy pojazdów nienormatywnych

Zgodnie z art. 41 ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.) po drogach powiatowych mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 ton. 
Przejazd po drogach powiatowych pojazdów o nacisku większym, ale nie przekraczającym 11,5 t możliwy jest po uzyskaniu zezwolenia kat.I. 
Zgodnie z art. 64 i 64 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017 r. poz. 128 ze zm.)  zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kat. I wydaje zarządca drogi.

wniosek o wydanie zezwolenia kat. I na przejazd pojazdu nienormatywnego

Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 366) za wydanie zezwolenia pobiera się następujące opłaty:
- dla kategorii I:

a) 50 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 1 miesiąca,

b) 100 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 6 miesięcy, 

c) 200 zł - dla zezwolenia wydanego na okres 12 miesięcy.

Opłaty z tytułu wydania zezwolenia należy wpłacać na konto Powiatowego Zarządu Dróg, al. Reymonta 32, 62-200 Gniezno:

PKO BP 84 1020 4115 0000 9102 0004 1194

Wykaz dróg powiatowych

Powiatowy Zarząd Dróg zarządza siecią 618.368 km dróg wraz z 12 obiektami mostowymi, na terenie 10 gmin powiatu gnieźnieńskiego:

wykaz dróg powiatowych - drogi i ulice
mapa sieci dróg powiatowych
zestawienie obiektów mostowych
mapa obiektów mostowych  

Zgłaszanie szkód majątkowych i osobowych

Zgłaszanie szkód majątkowych i osobowych


Wnioski w sprawie szkód należy zgłaszać : 
 
Powiatowy Zarząd Dróg,  
al. Reymonta 32,  
62-200 Gniezno, 
pokój nr 12 tel. 61 428-19-20 wew. 03
w dniach od poniedziałku do piątku  w godzinach 7:00 – 15:00  
Z podaniem:
- Imię i Nazwisko
- Adres
- Numer telefonu
- Adres e-mail
- Oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiertnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)"


Dokumenty, które należy dołączyć do zgłoszenia:
- wniosek (pismo) z opisem zdarzenia (miejsce - nazwa, nr drogi, data i godzina zdarzenia, warunki drogowe, stan drogi itp.),
- sugerowane: mapka orientacyjna z zaznaczeniem miejsca zdarzenia oraz fotografie dokumentujące miejsce zdarzenia i uszkodzenia pojazdu
O zaistniałym zdarzeniu na drodze należy niezwłocznie powiadomić Policję, która sporządzi notatkę wymaganą przez Ubezpieczyciela na dalszym etapie postępowania.


Wydawanie decyzji i uzgodnień

Wydawanie decyzji i uzgodnień

 

Pokój nr 8, tel. (61) 428-19-20 czynny w dni robocze godz. 7:00 - 15:00 Zgłoszenia i wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć:
osobiście
Powiatowy Zarząd Dróg 
al. Reymonta 32
62-200 Gniezno
pokój nr 8
poniedziałek - piątek w godzinach 7:00 – 14:30
pocztą
Powiatowy Zarząd Dróg
al. Reymonta 32
62-200 Gniezno