logo
logo bip

SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA ROK 2019

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2019
Bilans jednostki budżetowej
Rachunek zysków i strat jednostki
Zestawienie zmian w funduszu jednostki