logo
logo bip
SPRAWOZDANIA FINANSOWA 2018 ROK
1. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
2. Bilans jednostki budżetowej
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki
4. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)