PZD Informacje

Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie

Informacje podstawowe

Powiatowy Zarząd Dróg został powołany dnia 1 stycznia 1999r, jako jednostka organizacyjna powiatu

przy Starostwie Powiatowym w Gnieźnie.

Jednostką kieruje Dyrektor Stanisław Dolaciński.

W zarządzie jednostki znajdują się drogi i ulice na terenie gmin: Czerniejewo, Gniezno, Kiszkowo, Kłecko, Łubowo, Mieleszyn, Niechanowo, Trzemeszno, Witkowo oraz na terenie miasta Gniezna.

Obecnie PZD zarządza siecią drogową o dł. 619,002 km w tym w miastach 55,247 km

oraz 11 obiektami mostowymi.

 

Informacje kontaktowe

Adres

Powiatowy Zarząd Dróg

Al. Reymonta 32

62-200 Gniezno

Adres e-mail

Powiatowy Zarząd Dróg w Gnieźnie: pzd@powiat-gniezno.pl

Obwód Drogowy Nr 1 w Gnieźnie: obwod.drogowy@powiat-gniezno.pl

Obwód Drogowy Nr 2 w Kłecku: obwodklecko.pzd@powiat-gniezno.pl

Adres sieci Web

http://www.powiat-gniezno.pl

Telefon

Powiatowy Zarząd Dróg i Obwód Drogowy nr 1 w Gnieźnie
tel/fax: 0 61 428 19 20;     0 61 428 20 70
Obwód Drogowy nr 2 w Kłecku
tel. 61 424 07 98

Struktura organizacyjna

Dyrektor PZD                                    -  Stanisław Dolaciński

Zastępca Dyrektora PZD                  - Andrzej Szymański

Główna Księgowa                             - Katarzyna Bigoszewska

Dział Administracyjno - Finansowy

Dział Techniczny

Obwód Drogowy nr 1 w Gnieźnie             

Kierownik                                          - Ryszard Ochramowicz, telefon:606 609 614

Obwód Drogowy nr 2 w Kłecku     

Kierownik                                          - Jerzy Ignaczak, telefon: 606 609 415

 

Czas pracy jednostki

Poniedziałek-piątek: 7.00 - 15.00

W okresie zimowym pełnione są dyżury.

 

Zadania jednostki:

 

-         utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą

-         wykonywanie robót inwestycyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających

-         pełnienie funkcji inwestora

-         opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej

-         opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych

-         realizacja zadań związanych z drogą

-         koordynacja robót w pasie drogowym

-         wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych

-         prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych

-         przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych

-         przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników

-         przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg

-         wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób oraz mienia

-         dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego

-         sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym

-         przygotowanie infrastruktury drogowej do potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju

-         prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą