logo
logo bip
Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za rok 2019
Bilans z wykonania budżetu   
Łączny Bilans
Łączny Rachunek zysków i strat
Łączne Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Informacja dodatkowa
Informacja dodatkowa 1