logo
logo bip
Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za rok 2018
Bilans z wykonania budżetu   
Łączny Bilans
Łączny Rachunek zysków i strat
Łączne Zestawienie zmian w fundusu jednostki
Informacja dodatkowa